ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Δ.Ε.Π.
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΡΕΥΝΑ
  Ερευνητικά Προγράμματα
Διδακτορικές Διατριβές
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημοσιεύσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Μαράσλειο Δ.Δ.Ε.
ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ENGLISH
Έρευνα>Διδακτορικές Διατριβές>Διατριβή Α. Μανδρίκα

Περιβαλλοντικές Επιστήμες στην εκπαίδευση:

διδασκαλία του φαινομένου του ανέμου σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Η διατριβή προσεγγίζει τη διδασκαλία ενός θέματος των Περιβαλλοντικών Επιστημών και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε τρεις ερευνητικούς στόχους: α) να διερευνηθεί ποιες μετεωρολογικές έννοιες και φαινόμενα περιέχονται στα διδακτικά εγχειρίδια Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης β) να διερευνηθεί ποιες γνώσεις έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί π ρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φαινόμενο του ανέμου γ) να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό συνέβαλε η διδακτική ακολουθία που σχεδιάστηκε με βάση το μοντέλο διερευνητικής μάθησης Learning for Use στη βελτίωση των γνώσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τον άνεμο. Για την επίτευξη του πρώτου στόχου διενεργήθηκε σημασιολογική ανάλυση περιεχομένου με ταξινομικό χαρακτήρα στα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Φυσικών Επιστημών και στα εγχειρίδια Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης. Για την επίτευξη των δυο άλλων στόχων χρησιμοποιήθηκαν αρχικό-τελικό ερωτηματολόγιο, στοιχεία από συμπληρωμένα φύλλα εργασίας και στοιχεία από ημιδομημένες συνεντεύξεις.

Διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι που άπτονται μετεωρολογικών θεμάτων στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ είναι περιορισμένοι και οι δραστηριότητες στα εγχειρίδια είναι περιγραφικές και θεωρητικές. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τον άνεμο ήταν ελάχιστες. Η διδακτική ακολουθία που εφαρμόστηκε είχε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, ωστόσο δεν αντιμετώπισε πλήρως προβλήματα χρήσης της επιστημονικής ορολογίας & προσανατολισμού.

 

This doctoral thesis studies a subject of Environmental Science. It has three research aims a) to examine which meteorological concepts and phenomena are included into Greek school textbooks b) to explore the extent pre-service elementary teachers were aware of the wind phenomenon c) to check the extent the proposed teaching sequence, based on the “Learning for Use” model of inquiry based learning, improved pre-service elementary teachers' knowledge about wind.

In order to achieve the first goal, semantic content analysis on current syllabus and textbooks of primary and secondary education was implemented. In order to achieve the second and third goal, written questionnaires, instructional sheets and semi-structured interviews were used.

Results show that meteorological didactic aims on syllabus are limited and that student activities in textbooks are descriptive and linguistic. Pre-service elementary teachers' initial knowledge about wind is minimal. The teaching sequence implemented had positive learning results, although wider problems related to scientific use of terms and to orientation were not completely revised.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικές Επιστήμες, άνεμος, μετεωρολογία,
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Environmental Science, wind, Meteorology, pre-service elementary teachers

 

 

 

 

 

 

© 2008 Athens Science & Education Laboratory